Juridische kennisgeving

 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 5 November 2021.

Lees aandachtig de volgende voorwaarden voordat je deze site gebruik.
Controleer ook onze Privacy beleid

De Bossche Bedrijfshulpverlening verder te noemen BBHV stelt deze website (“Site”) en alle informatie, mededelingen, software, foto’s, scripts, videofragmenten, teksten, muziekstukken, illustraties, geluidsfragmenten, beelden en andere materialen en diensten die u vindt op deze site, ter beschikking van zijn klanten, maar uitsluitend voor de hieronder beschreven wettelijke doeleinden.

Aanvaarden van de voorwaarden, wettelijke bepalingen

Door het openen, lezen en gebruiken van deze Site ga je akkoord met deze voorwaarden en de naleving van alle wettelijke bepalingen en regelingen. Indien één van deze Voorwaarden onjuist wordt bevonden door een in Nederland geldende wet, regel, bevel of regeling of bij beslissing van welke rechtbank dan ook, zal deze beslissing geen invloed hebben op de kracht van de overige Voorwaarden.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heb je geen toestemming om deze Site te gebruiken.
Afzonderlijke documenten op deze Site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden. In dat geval is dat vermeld in deze documenten.

Deze site wordt beheerd en geleid door BBHV. Door deze site te raadplegen, stemt u ermee in dat de wetten in Nederland van toepassing zijn op aangelegenheden die betrekking hebben op het gebruik van deze site zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. BBHV beweert niet dat de inhoud van deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Het is verboden de site te raadplegen vanaf locaties waar de inhoud ervan onwettig is. Wie deze site raadpleegt vanaf andere locaties, doet dit op eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toegepaste lokale wetten. Je stemt ermee in dat het BBHV vrij staat op elk moment te beslissen u de toegang tot deze site te ontzeggen.

Beperking op het gebruik van de inhoud

De inhoud van deze Site valt onder Copyright © BBHV. ALLE RECHTEN ZIJN VOORBEHOUDEN. De inhoud wordt beschermd door het auteursrechtwetten, bepalingen van internationale verdragen en alle van toepassing zijnde nationale wetgevingen. Het is verboden de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren (door koppelingen, framing of enige andere methode), over te dragen, te distribueren of op te slaan in welke dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BBHV, hetzij in overeenstemming met de volgende voorwaarden. BBHV geeft zijn toestemming om delen van de inhoud uit de verschillende delen van deze pagina’s te tonen, te downloaden of af te drukken voor eigen niet-commercieel gebruik. Het is verboden eigendomsaanduidingen van materiaal dat gedownload werd van deze site, te wijzigen of te verwijderen.

Gegevens op de site

De teksten, gegevens en tarieven zijn onder alle voorbehoud medegedeeld. De tarieven zijn onderhevig aan wijzigingen door o.a. toeleveranciers en BBHV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve (prijs) informatie.

Instemming

Alle mededelingen of informatie die verstuurt wordt naar BBHV via deze site of per (e-)mail wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Je aanvaardt dat de mededelingen en het materiaal niets mag bevatten dat onwettig is en dat je al het mogelijke moet doen om virussen en eventuele andere besmettende of vernietigende eigenschappen op te sporen en te verwijderen voor je de mededelingen of het materiaal verstuurt en je verklaart dat het materiaal jouw eigendom is of dat je het onbeperkte recht geniet om het te verschaffen aan BBHV. BBHV is op geen enkele manier verplicht om zich ervan te weerhouden de mededelingen of het materiaal te reproduceren, te publiceren of op een of andere manier te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.

Het staat BBHV vrij de inhoud van dergelijke mededelingen of materiaal, met inbegrip van daarin onthulde ideeën, uitvindingen, ontwerpen, technieken of knowhow, te gebruiken voor welk doel dan ook, ook voor het ontwikkelen, produceren en/of aan de man brengen van goederen of diensten, zonder de persoon die het geleverd heeft, te vergoeden. Je gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen tegen BBHV in verband met materiaal dat je hebt ingezonden en BBHV schadeloos te stellen als een derde partij actie onderneemt tegen BBHV in verband met het materiaal dat je hebt ingezonden.

Herzieningen

Het staat BBHV vrij om op elk moment inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaand bericht. BBHV kan deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien en deze pagina actualiseren. Door gebruik te maken van deze site stem je ermee in dat je gebonden bent aan deze revisies en verklaar je deze pagina regelmatig te bezoeken om na te gaan welke voorwaarden op dat moment gelden en bindend zijn voor jou.

Links naar derde partijen

Om de bezoekers een meerwaarde te bieden, kan BBHV koppelingen naar websites van derden toevoegen aan zijn site. Als u gebruik maakt van een dergelijk koppeling naar een site van een derde, moet u instemmen met de gebruiksvoorwaarden van deze site voor u hem gebruikt. U stemt er ook mee in dat zelfs als de derde verwant is met BBHV, BBHV geen controle heeft over deze gekoppelde sites en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het materiaal dat werd gecreëerd of gepubliceerd door zulke sites van derden. Alle koppelingen naar andere sites worden slechts opgenomen ter dienste van de gebruikers van deze site.

Disclaimer

BBHV stelt deze site en zijn inhoud ter beschikking “zoals hij is” en “zoals hij beschikbaar is” en doet geen beloftes of geeft geen garanties, noch expliciet noch impliciet, wat betreft de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de inhoud van de site of andere websites die een koppeling naar deze site bevatten of die als koppeling opgenomen zijn op deze site.

Voor zover toelaatbaar volgens de toepasselijke van de in Nederland van kracht zijnde wet wijst BBHV al dergelijke expliciete of impliciete beloftes en garanties van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van eigendom of conformiteit en impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Bovendien belooft of garandeert BBHV niet dat deze niet onderbroken zal worden of vrij van fouten is, dat gebreken verholpen zullen worden of dat deze site en de server die deze pagina’s ter beschikking stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is mogelijk dat de toepasselijke Nederlandse wet de afwijzing van bepaalde garanties niet toelaat, zodat de bovenstaande afwijzing niet van toepassing is.

Beperkte aansprakelijkheid

BBHV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor direct, indirect, bijkomende, speciale of gevolgschade, winstderving of werkonderbrekingen die voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van deze inhoud of de onmogelijkheid om de inhoud te gebruiken of fouten of onvolledigheden in de inhoud, zelfs als BBHV op voorhand gewezen werd op de mogelijkheid dat dergelijke schade ontstaat. Het is mogelijk dat de toepasselijke wet de beperking of afwijzing van bepaalde aansprakelijkheden niet toelaat, zodat de bovenstaande beperking of afwijzing niet van toepassing is.

Handelsmerken

Het BBHV-logo is een handelsmerk van BBHV. Andere handelsnamen of handelsmerken kunnen handelsnamen of handelsmerken van derden zijn. Je hebt geen, noch impliciet noch anderszins, vergunning of recht gekregen om een van de merken op deze site te gebruiken.

Copyright © BBHV 2020. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BBHV is ingeschreven in het handelsregister [KvK] onder nummer 17114655.
BTW-indentificatienummer NL001558816B33.